روز پزشک 1400


روز پزشک 1400

تاریخ انتشار : ١٤٠٠/٠٥/٣١

دسته بندی :

روز پزشک 1400

اگر پزشک هستی دیگر متعلق به خودت نیستی؛
اگر متعلق به خودت هستی دیگر پزشک نیستی…
(شادروران دکتر قریب)
«روز پزشک مبارک»