عید قربان برتمامی مسلمانان جهان مبارکباد.


عید قربان برتمامی مسلمانان جهان مبارکباد.

تاریخ انتشار : ١٤٠٠/٠٤/٢٩

دسته بندی :

عید قربان برتمامی مسلمانان جهان مبارکباد.

ای تو جان نوبهاران، خوش رسیدی، خوش رسیدی!

ای تو شور آبشاران، خوش رسیدی، خوش رسیدی!

آمدی چون ماه تازه، تیغ بر کف، خنده بر لب

آمدی ای عید قربان! خوش رسیدی، خوش رسیدی!

عید سعید قربان، عید اطاعت از قادر یکتا بر بندگان درگاه حضرت حق مبارک