راهنمای ورود به جوابدهی:

  • گزینه مراجعین را انتخاب فرمایید
  • جواب آزمایش به صورت آنلاین 24 ساعت بعد از تاریخ درج شده روی قبض، در سایت قرار خواهد گرفت
  • کیبورد خود را در حالت انگلیسی قرار دهید