نظرسنجی

نحوه پیدا کردن آزمایشگاه با استفاده از تابلوهای راهنمای نصب شده در خیابان
خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
برخوردی نداشتم
نحوه نوبت دهی و رعایت نوبت توسط متصدی پذیرش آزمایشگاه
خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
برخوردی نداشتم
نحوه برخورد و سرعت عمل متصدی پذیرش آزمایشگاه
خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
برخوردی نداشتم
نحوه ارایه توضیحات و توصیه های لازم در خصوص آمادگی های قبلی
خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
برخوردی نداشتم
نحوه برخورد متصدی نمونه گیری
خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
برخوردی نداشتم
نحوه برخورد سایر پرسنل آزمایشگاه با شما
خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
برخوردی نداشتم
مدت زمان انتظار (فاصله زمانی پذیرش تا دریافت خدمات )
خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
برخوردی نداشتم
مدت زمان دریافت جواب
خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
برخوردی نداشتم
وضعیت موجود در سرویس های بهداشتی آزمایشگاه
خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
برخوردی نداشتم
امکانات رفاهی سالن انتظار (نور، تهویه، تلفن و سایر امکانات رفاهی)
خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
برخوردی نداشتم
وضعیت بهداشت و نظافت محل نمونه گیری ، سالن انتظار و ...
خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
برخوردی نداشتم