آزمایش FIT

اهمیت آزمایش خون مخفی به روش FI

 بهتر است، تمامی افراد بالای 50 سال سالی دو بار از نظر خونریزی در روده بزرگ بررسی شوند.این کار برای  غربالگری سرطان روده بزرگ است. در مواقعی تومورهای روده بزرگ و پولیپها باعث خونریزی می شوند و این خونریزی را میتوان با آزمایش خون مخفی تشخیص داد.

روش روتین آزمایش خون مخفی حساسیت پائینی دارد و تحت تاثیر تغذیه قرار میگیرد. مثلا خوردن گوشت و ... باعث ایجاد مثبت کاذب می شود.

روش FIT یا تست ایمونوکمیکال مدفوع Fecal immunochemical test با استفاده از آنتی بادی های اختصاصی علیه هموگلوبین انسان تحت تاثیر تغذیه قرار نگرفته و نیاز به رژیم غذایی قبل از آزمایش ندارد. از طرفی این آزمایش با تشخیص کمپلکس هموگلوبین-هاپتوگلوبین که از هموگلوبین بسیار پایدارتر است، کمترین مقدار خونریزی را تشخیص می دهد.