(انتخاب و تفسیر آزمونهای آزمایشگاهی (قسمت دوم: آنژیوادم ارثی

آنژیوادم ارثی

نام آزمایش

محدودیت ها

موارد استفاده

پی گیری

پانل مهار کننده C1-esterase

 روش:ایمونوتوربیدومتری/الایزا/نفلومتری

 

 

تعیین میزان مهارکننده C1-esterase

تشخیص آنژیوادم ارثی

آزمایش،میزان مهارکننده C1-esterase وعملکرد و مقدارجزء چهارم سیستم مکمل را اندازه گیری میکند.

 

برای رد کردن فقر سیستم مکمل و تأیید فقرC1-esterase  می توان جزء دوم و چهارم سیستم مکمل( c2 و c4)را اندازه گیری کرد.

جزء چهارم کمپلمان (c4)

روش :ایمونوتوربیدومتری

 

تشخیص آنژیوادم ارثی