انتخاب وتفسیر آزمونهای آزمایشگاهی(قسمت پنجم: میاستنی گراو )

میاستنی گراو

نام آزمایش

محدودیت

موارد استفاده

پی گیری

پانل آنتی بادی ضدگیرنده استیل کولین-Anti-AChR-Anti-Musk-Anti-Striational protein

روش:رادیوایمونواسی و رادیورسپتوراسی

فقط 85 تا90% بیماران مبتلا به میاستنی گراو دارای نتایج مثبت هستند.درمان باعث تغییر نتیجه می شود.

کمک کننده در تشخیص میاستنی گراو پانل شامل آنتی بادی های بلوک کننده،پیوندشونده و تغییردهنده است

دربیمارانACHR منفی،آزمایش آنتی کولین استراز درخواست می شود.افزایش قدرت عضلانی در این آزمایش برای بیماری میاستنی گراویس تشخیصی است.