(انتخاب و تفسیر آزمونهای آزمایشگاهی (قسمت سوم :ماستوسیتوز

بیماری ماستوسیتوز

نام آزمایش

موارد استفاده

محدودیت

CBC  با شمارش پلاکت ها 

روش: دستگاههای شمارش گرخودکار

در تعیین پیش آگهی ماستوسیتوز مفید است.

ممکن است در افتراق بیماری غیرآلرژیک از بیماری آلرژیک ماستوسیتوزکمک کننده باشد.

 

تریپتاز

روش:ایمونوفلورسنت

اندازه گیری تریپتاز تام برای تائید فعال شدن ماست سل ها دربیماری های زیر:

ماستوسیتوز،آنافیلاکسی،کهیر،آسم،درتعیین علت مرگ ناگهانی و غیرقابل توجیه مفید است.

در تعیین پیش آگهی ماستوسیتوز سیستمیک مفید است.

بهترین زمان برای نمونه گیری15 دقیقه تا3 ساعت پس از فعال شدن ماست سل ها به دلایل احتمالی است.

ممکن است در واکنش آلرژیک پس از یکساعت افزایش یابد و بعد از 6 ساعت به میزان طبیعی بازگردد.اندازه گیری میزان تام تریپتاز را معین می کند و بین نوع آلفا و بتا پروتئین،تمایزی قائل نمی شود.

هیستامین پلاسما

روش:الایزا

کمک کننده در ارزیابی بیماران با علائم  و نشانه های آلرژی، به عنوان معیار تشخیص مناسب نیست

 

جهش ژن D816V

روش:PCR

راهنمای تشخیص و درمان در ماستوسیتوز سیستمیک ،تعیین وجود یا عدم وجودجهش ژنKIT(D816V)، در ماستوسیتوز

نتایج این آزمایش باید همیشه با درنظرگرفتن خصوصیات مورفولوژیک وسایر یافته ها تفسیرشود ونباید به تنهایی برای تشخیص بدخیمی به کار رود.

پانل عملکرد کبدی

روش: وابسته به اجزای پانل

شامل:آلبومین،فسفاتاز قلیایی،آسپارتات،آلانین آمینوترانسفراز،بیلی روبین مستقیم،بیلی روبین تام و پروتئین تام

 

رنگ آمیزی

ایمونوهیستوشیمی

روش:ایمونوهیستوشیمی

به منظور تعیین تریپتازماست سل ها در بافت های فیکس شده