اهداء خون، اهدا زندگی

۱۴ ژوئن روز جهانی اهداء خون گرامی باد