لیست کامل آزمایشاتی که باید ناشتایی رعایت شود

لیست کامل آزمایشاتی که باید ناشتایی رعایت شود

لیست کامل آزمایشاتی که باید ناشتایی رعایت شود

 • شمارش سلولهاى خون یا CBC :

آزمایش  CBC) Count blood cell )نوعی آزمون برای شمارش سلول ‌های خون است. (گلبول سفید، گلبول قرمز و پلاکت) این آزمایش به ‌منظور کمک به تشخیص بیماری انجام می‌گردد، و نیاز به ناشتایى ندارد

 • قند خون :

بررسی میزان قند خون یکی از اهداف مهم آزماییش‌های خون کلی و چکاپ‌های عمومی است. به طور کلی، قند خون در آزمایش‌های خون به شکل FBS و کوتاه‌شده عبارت قند خون ناشتا یا گاهی به صورت FBG و کوتاه‌شده عبارت سطح گلوکز خون ناشتا نشان داده می‌شود و به همین دلیل است که گفته می‌شود به صورت ناشتا و با شکم خالی آزمایش خون دهید.

حدودا ٢ ساعت پس از آخرین وعده غذایى،قند سرم به حد قندخون ناشتا کاهش می یابد، با این وجود باید حتما از ٨ ساعت قبل ناشتا باشید و هیچ چیز جزآب نباید بخورید! حتى چاى!

 • چربی خون :

باید ١۴ ساعت قبل آن ناشتا باشید،آخرین وعده غذایی تان نیز بایدسبک باشد!

اما رژیم غذایى خود رادر چند روز اخیرتغییر ندهید تاپزشک بتواند درمورد الگوى غذاییتان تصمیم بگیرد.

 • سدیم پتاسیم کلسیم فسفر:

رعایت حدودا ۴ ساعت ناشتایی توصیه میشود،اما اجبارى نیست

 • تست کلیه BUN /CR:

نیاز به ناشتایى ندارد

 • اسید اوریک:

چهار ساعت ناشتایى توصیه میشود،از خوردن گوشت زیاد قبل آزمایش خوددارى کنید

 • آزمایش کبدیAST/ALT:

نیاز به ناشتایى ندارد

 • آلکالن فسفاتاز:

باید حداقل ۴ساعت ناشتا باشید

 • بررسی آهن خون:

از ٢ روز قبل ازمصرف ویتامین ب١٢ ومکملهاى آهن خوددارى کنید، حدودا ۴ ساعت ناشتایى توصیه میشود،امااجبارى نیست

 • تست هاى تیروئید:

نیازبه ناشتایى ندارد

 • آزمایش ESR/CRP:

نیاز به ناشتایى ندارد،اما مصرف داروهاى ضدالتهاب NSAID و استامینوفن نتیجه راتحت تاثیرقرار میدهد

 • تست های انعقادی_PT/PTT/INR:

نیاز به ناشتایى ندارد

 • هموگلوبینA1c :

ناشتایى نمیخواهد