PCR (سلولی- مولکولی)

بخش PCR (سلولی- مولکولی)

از آنجائیکه شناسایی دقیق و سریع عوامل عفونی از مطالبات مهم جامعه پزشکی می باشد، روشهای مولکولی در موارد زیادی جایگزین روشهای معمولی گشته اند. در میان روشهای مولکولی، روش PCRو مشتقات آن از جمله Real-Time PCR گستردگی روزافزونی در شناسایی بیماری های مختلف و از جمله عوامل عفونت زا یافته اند، این روش که بر مبنای شناسایی و تکثیر ژنوم میکروارگانیسم ها عمل می کند، دارای حساسیت بسیار بالایی در تشخیص میباشد بطوریکه قادر است تعداد بسیار اندک پاتوژنها ( کمتر از 10) را که با روشهای دیگر قابل شناسایی نیستند، تشخیص دهد.

این توانایی در مراحل اولیه عفونت که پاتوژن باروشهای دیگر قابل تشخیص نمی باشد، بسیار ارزشمند است. از آنجائیکه برای تشخیص هر عامل بیماریزا  از پرایمر و پروب اختصاصی استفاده می شود این روش  دارای ویژگی (Specificity) و اختصاصیت بالایی می باشد. سرعت پاسخدهی بالا یکی دیگر از جنبه های مثبت دیگر این روش است که ازبخش های مهم ازمایشگاه پارس می باشد.  

نحوه عملکرد این تست به این صورت است که اگر در نمونه بالینی عامل میکروبی باشد پس از استخراج DNA ، پرایمر های اختصاصی و سپس پروب کاملا اختصاصی به رشته DNA اتصال می یابند پس از این اتصال آنزیم پلیمراز از رشته DNA تکثیر انجام می دهد بطوریکه پس از 40 سیکل ( طی 2 ساعت) بیش از 1010 رشته DNA حاصل می شود .