پانل کامل بیماری های کبد و گوارش

🔸تست Clostridium difficle (toxin

🔸تست h.pylori stool Ag

🔸انتی گلیادین

🔸انتی اندومیزیال

🔸پانل کامل هپاتیتها با کلیه بیمه ها

🔸گاسترین توتال و 17وامیلاز و لیپاز

🔸مس و سرولوپلاسمین

🔸اندازه گیری سطح داروها

🔸کلیه هپاتیت های ویروسی به طور اورژانس

🔸تست به روش فلورسانت

🔸تست ASCA

🔸کمی و کیفی و ژنوتیپ PCR

🔸ت HLA DQ 2 /HLA DQ8 / HLA class 1.2

🔸انتی بادی امیب هیستولیتیکا