انتخاب و تفسیر آزمونهای آزمایشگاهی (قسمت چهارم:AIED، بیماری خود ایمنی گوش داخلی )

بیماری خود ایمنی گوش داخلی ، AIED

نام آزمایش

محدودیت ها

موارد استفاده

پی گیری

پروتئین شوک حرارتی70

(HeatShockProtein70(KdA68

 

 

در سایر بیماریهای خود ایمنی نیز ممکن است مثبت شود.

تأیید کننده تشخیص کاهش شنوایی خودایمنی پیش بینی کننده پاسخ گوئی به کورتیکواستروئیدها دربیمارانی که کاهش شنوایی عصبی حسی ایدیوپاتیک سریعا پیشرونده دارند.

نتایج بینابینی باید 10 تا 14 روز بعد با نمونه جدید تکرار شود.