نکات مهم سرطان سینه

نکات مهم سرطان سینه

هنوز علت اصلي ايجاد كننده سرطان پستان شناخته نشده است و در واقع همه زنان در معرض خطر ابتلا به اين بيماري هستند، ولي مهمترين عواملي كه باعث افزايش خطر ابتال به سرطان پستان مي شوند عبارتند از

سابقه فاميلي ابتلا به سرطان پستان، بخصوص در مادر، خواهر يا دختر

سابقه سرطان پستان در خود فرد

سن اولين زايمان بيشتر از 35 سال 

نازايي

بلوغ زودرس 

يائسگي ديررس 

چاقي پس از يائسگي 

مصرف زياد چربي حيواني در رژيم غذايي

سابقه تابش اشعه زياد به قفسه سينه

برخي از بيماريهاي خوش خيم پستان

البته بايد تاكيد كرد كه وجود يك يا تمام اين شرايط در هر فرد به معناي ابتالي قطعي وي به اين بيماري نيست و اين عوامل صرفا“ احتمال ابتال را افزايش مي دهند. به عبارت ديگر افرادي كه هر يك از اين شرايط را دارند بايد بيشتر از سايرين به سالمت پستان خود توجه كنند.