(قسمت اول: بیماری های آلرژیک) Autoimmune Disease انتخاب و تفسیر آزمونهای آزمایشگاهی

بیماری های آلرژیک

نام آزمایش

محدودیت ها

موارد استفاده

پی گیری

آلرژن های تنفسی

اندازه گیری آلرژن های مختلف

روش:

  Immuno CAP

آزمایش فقط نتایج مثبت و منفی را نشان می دهد و مقادیر IgE  اختصاصی بر علیه آلرژن های مختلف را نشان نمی دهد.  

غربالگری برای تشخیص آلرژی تنفسی، رینیت آلرژیک یا تب یونجه، سینوزیت مزمن یا سایر علل احتقان سینوسی- ریوی

بعد از مثبت شدن آزمایش غربالگری،انجام آزمایش برای آلرژن های تنفسی بر اساس آلرژن های موجود در منطقه جغرافیایی انجام می گردد.

مقادیر IgE  تام سرمی ممکن است کمک کننده باشد .

 

 

نام آزمایش

محدودیت ها

موارد استفاده

          پی گیری

آلرژن های شایع غذایی بالغین

روش:  Immuno CAP

برای سایز آلرژی های دیگر آزمایش نمی شود.

آزمایش شامل 11نوع آلرژن شایع غذایی به همراه IgE  تام سرم است،(صدف  خوراکی، سفیده تخم مرغ،غذاهای دریایی،ذرت،شیرگاو،بادامزمینی،میگو،اسکالپ،سویا،گردو  وگندم )

آزمایش آلرژن منفرد

 

تریپتاژ

روش: ایمونوفلوسنت

 

برای تأیید آلرژی غذایی به عنوان عامل به وجود آورنده آنافیلاکسی مفید است.